Uteplatser

När det gäller hyresgäster som bor på markplan och har uteplats så gäller samma regler som när ni hyrde av Sollentunahem.

Ni skrev då på en bilaga till hyresavtalet där följande regler finns:

§1

Uteplatsens yta uppgår till 20 m2 som är beräknad från byggnadens vägg fram till slutet av befintlig skärmvägg, samt en bredd motsvarande hela den förhyrda lägenhetens bredd.

§2

Hyresgästen äger rätt att runt uteplatsen plantera häck eller sätta upp staket. Staket eller häck medges till en höjd av högst 90 cm.

Uppsättning av steket medges vad avser trästaket som uppsatts med nedslagna stolpar eller sk jordspett. Stolpar får inte gjutas fast.

Staket skall vara brunlaserat eller struket med olja.

§3

Hyresgästen ansvarar för underhåll av uteplatsen och där anlagd häck eller uppsatt staket. Det åligger hyresgästen att sköta uteplatsen på egen bekostnad.

Hyresägstens underhållsansvar avser:

* att gräsmattan klipps och underhålls

* att mellanrum mellan betongplattor eller dylikt rensas och hålls fria från ogräs

* att eventuell häck klipps och hålls i en höjd av högst 90 cm

* att trästaket underhålls och målningsbehandlas

* att planteringar underhålls

Hyresgästen har i övrigt att iaktta ordning och god sed vid skötsel och användande av uteplatsen.

Hyresgästen är införstådd med att han INTE, utan hyresvärdens skriftliga medgivande:

* äger rätt att göra någon takutbyggnad på fastigheten eller några andra om- eller

   tillbyggnader på uteplatsen utöver vad som ärö ovan angivet

* äger rätt att utöka uteplatsens yta utanför skärmväggens ände.

§4

Hyresägsten är medveten om att hyresvärden vid hyresgästens avflyttning från lägenheten kommer att besiktiga uteplatsen. För det fall att hyresvärden inte medger annat har hyresgästen att återställa uteplatsen i godtagbart skick.

§5

Hyresvärden ansvarar inte för eventuella skador på uteplatsen i samband med mark- och byggnadsarbeten i eller på fastigheten.

Styrelsen