Att bo i bostadsrätt

Bostadsrättsföreningens medlemmar äger tillsammans föreningens tillgångar. Alla har ansvar för sin lägenhet men också för fastrigheten som sådan, hus och utemiljö. Som medlem i föreningen har man insyn i föreningens ekonomi och förvaltning av den gemensamma egendomen. Föreningens kostnader och utgifter delas av föreningsmedlemmarna och betalas som en boendekostnad. Möjligheten att kunna påverka regler för sitt boende genom att vara aktiv på medlemsmöten är den största tillgången med föreningsformen. Genom föreningens styrelse kan man som medlem begära att en viss fråga diskuteras på styrelsemöte. Man kan även skriva en motion som tas upp på föreningsstämman för behandling. Det är både en rättighet och en skyldighet att vara aktiv i föreningen. Man behöver inte sitta i styrelsen för att kunna påverka. Att ha funderingar om ett bra boende och förslag kring detta innebär ju också att man är aktiv.

Huvudregler för föreningen, medlemskap och medlemsansvar är lag- och stadgebundna. Varje medlem i föreningen förbinder sig att följa Bostadsrättslag, föreningens stadgar och medlemsmötesbeslut.

Man kan som medlem sälja sin lägenhet när man vill och styrelsen får inte ha några synpunkter på priset. Däremot skall styrelsen godkänna köparen som medlem i bostadsrättsföreningen. I vissa fall kan en bostadsrättsförening enligt bostadsrättslagen och föreningsstadgarna säga upp en medlem. Detta kan ske:

  • om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från det att föreningen efter förfallodagen anmanat bostadsrättshavaren att fullgöra sin betalningsskyldighet eller om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift., när det gäller en bostadsrättslägenhet, mer än en vecka efter förfallodagen eller, när det gäller en lokal mer än två vardagar efter förfallodagen.
  • om bostadsrättshavren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand
  • om lägenheten används i strid med §40 och §41 i föreningens stadgar
  • om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten, bidrar till att ohyran sprids i fastigheten
  • om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren åsidosätter sina skyldigheter enligt §37 vid användningen av lägenheten eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand vid anvädning av denna åsidosätter de skyldigheter som enligt §37 åligger bostadsrättshavaren
  • om bostadsrättshavaren inte lämnat tillträde till föreningen enligt §35 och inte kan visa giltig ursäkt för detta
  • om bostadsrättshavaren inte fullgör skyldighet som går utöver det som bostadsrättshavaren skall göra enligt bostadsrättslagen och det måste anses vara av synnerligen vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs, samt
  • om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande, eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.

I de flesta fall har bostadsrättsinnehavaren möjlighet att rätta till det som blivit fel. Mer om föreningens regler finns att läsa i stadgarna.